Saturday, July 6, 2013

'Friday of Rage': Dozens killed, hundreds injured in Egypt's bloody mayhem